۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

فرمان توقف توسط درایو – رشته برق

فرمان توقف توسط درایو – رشته برق

درایوها روشهای مختلفی برای متوقف کردن الکتروموتور متصل به خروجی آنها دارا می باشند. در این مقاله سعی بر آن شده است، دو روش فوق مورد بررسی قرار بگیرد. توقف الکتروموتور هنگام صدور فرمان توقف مجاز از سوی درایو، می تواند توسط این دستورات انجام پذیرد.

  • روش اول Ramp to stop می باشد. در این روش، درایو سرعت الکتروموتور را به حداقل فرکانس مینیمم کاهش داده و سپس الکتروموتور با توجه به مقدار زمان کاهشی ( Deceleration time ) تعریف شده برای درایو، متوقف می شود. در این روش، بعد از صدور فرمان توقف مجاز توسط درایو، شافت الکتروموتور وابسته به فرمان می باشد و تحت فرکانس و زمان مربوطه به آرامی کم شده تا توقف کامل صورت پذیرد. (شکل۱ )

  • روش دوم ) free fun to stop/ output cut-off Coast to stop ( می باشد. در این روش درایو فرمان توقف را به خروجی بی درنگ اعمال کرده و الکتروموتور جدا از موارد ذکر شده فوق، با توجه به نوع بار، اینرسی و اصطکاک متوقف خواهد شد. شافت الکتروموتور در این حالت تحت فرمان درایو نمی باشد و آزادانه گردش کرده تا لحظه ای که متوقف شود. (ارتباط بین خروجی درایو و الکتروموتور قطع شده و الکتروموتور تا لحظه توقف با توجه به شرایط فوق آزادانه به حرکت خود ادامه می دهد). (شکل۲ )

نکته ای که حایز اهمیت می باشد این است که، دستور نوع انتخاب توقف، وابسته به نوع پروژه، بار متصل به شافت و گیربکس می باشد. روشهای مختلفی جهت توقف الکتروموتور و کنترل سرعت وجود دارد. استفاده از ترمزهای DC ،واحد ترمزی و مقاومت ترمزی تنها بخشی از این موارد می باشند. در بعضی از مواقع، بعلت حساسیت پروژه و نوع بار متصل به گیربکس، از بکاربردن روشهای ترکیبی فوق برای توقف درایو و الکتروموتور استفاده می شود. نمونه کاربرد این قبیل موارد در تاور کرین ها می باشد.

 

  • در آینده حتما به بررسی مقالاتی در ارتباط با موضوع ترمزها و انواع آنها پرداخته خواهد شد.
  • نویسندگان مقاله: غلامحسن سامی (مدیر و موسس آموزشگاه ادیسون/ شاهین سعیدی (مربی و مدرس آموزشگاه ادیسون)

نوشته شده توسط

آقای مهندس شاهین سعید نامقی کارشناس امور اداری و مدیر و مربی برق و دپارتمان اتوماسیون صنعتی

آقای مهندس غلامحسن سامی مدیر و موسس و مربی برق

برق

استاندارد های برق

برق

میدان الکتریکی

برق

جریان الکتریکی

برق

مدرک فنی حرفه ای برق

برق

سایت آموزش برق