۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷
برق

تایمر TCMP

تایمر TCMP

در این مقاله سعی برآن شده است،  پیرامون یکی از تایمرهای موجود در دستورات برنامه نویسی دلتا به نام تایمر مقایسه ای  Time Compare ( TCMP ) بیشتر آشنا شویم.

همانطور که از تصویر ۱.۱ مشخص می شود، این تایمر دارای چندین عملوند می باشد. عملوندهای S1, S2, S3, S , D که در ادامه به توضیحات هرکدام از آنها پرداخته خواهد شد.

تصویر ۱.۱

عملوند S1 اشاره به زمان مورد محاسبه یعنی زمان بر حسب ساعت ( Hour ) دارد.  همچنین مقداری که می توان به این عملوند اختصاص داد از k0 تا k23 می تواند متغیر می باشد.

عملوند S2 اشاره به زمان مورد محاسبه یعنی زمان بر حسب دقیقه ( Minute ) دارد. مقداری که می توان به این عملوند اختصاص داد از k0 تا k59 می تواند متغیر می باشد.

عملوند S3 اشاره به زمان مورد محاسبه یعنی زمان بر حسب ثانیه ( Second ) دارد. مقداری که می توان به این عملوند اختصاص داد از k0 تا k59 می تواند متغیر می باشد.

عملوند S  اشاره به زمان حال حاضر، مربوط به  Real Time Clock ( RTC ) در ارتباط با PLC دارد. همچنین این عملوند می تواند سه دیوایس متوالی شامل هریک از T, C, D (تایمر، کانتر، رجیستر) را اشغال نماید. به عنوان مثال .D0, D1, D2

عملوند D نتیجه مقایسه زمانی را نشان می دهد. این عملوند سه دیوایس متوالی اعم از S, M, Y را اشغال می کند. به عنوان مثال .M0, M1, M2

در ادامه این مقاله به بررسی توضیحات و بیان یک نمونه مثال کاربردی در ارتباط با این تایمر پرداخته خواهد شد.

عملکرد این تایمر بدین صورت است، مقدار زمان تنظیم شده در سه عملوند S1, S2, S3 که به ترتیب ساعت، دقیقه و ثانیه را نشان می دهند، با مقدار زمان حال حاضر موجود در عملوند S که خود متشکل از سه دیوایس متوالی است مقایسه می شود.

یعنی مقدار زمان برحسب “ساعت” با عملوند S+1 ، “دقیقه” با S+2 و “ثانیه” با S+3 مورد مقایسه زمانی قرار داده و نتیجه مقایسه در عملوند آخر( D )  نمایش داده می شود. بطور معمول مقدار زمان RTC توسط دستور TRD خوانده شده سپس توسط دستور TCMP مقایسه زمانی انجام می شود.

مثال: ۳  دستگاه کنتاکتور را در نظر بگیرید، که جهت هدفی خاص در یک سیستم طراحی می شوند، همچنین به آنها فرمان های قطع و وصل در بازه های زمانی متفاوت صادر می شود. (می توانند جهت روشنایی یک محوطه درنظر گرفته شود، همچنین می تواند سه دستگاه شیربرقی جهت آبیاری توسط یک دستگاه پمپ صنعتی جهت مصارف کشاورزی در نظر گرفته شود، می تواند مجوعه ی گروهی از شیربرقی ها جهت کنترل میزان آلایندگی هوا محیط توسط تابلو گردگیر مورد استفاده قرار بگیرد و …)

تابلو گردگیر: در بعضی از صنایع که تولید محصول باعث ایجاد ذرات معلق (گرد و خاک و …) در هوا می شود از تابلو گردگیراستفاده می شود. این سیستم دارای فن بزرگ جهت مکش ذرات و همچنین دارای شیر برقی هایی می باشند که بصورت دوره ای قطع و وصل شده و با عبور این ذرات از فیلترهای مخصوص کمک به کمتر کردن میزان آلایندگی محیط درونی کارخانه و بیرونی آن می شوند. نمونه ای از این مثال را می توان در صنایع کاشی و سرامیک جهت پرس ها و دستگاههای سایزر (چمفر) به راحتی مشاهده نمود.

دقت داشته باشیم طبق توضیحاتی که در رابطه با تایمر فوق بیان شد، لحظه ای که زمان مورد نظر کمتر از مقدار زمان تنظیم شده درمقادیر عملوند S باشد، آنگاه دیوایس مربوطه در عملوند D  وصل می شود.

همچنین اگر زمان مورد نظر برابر مقدار زمان تنظیم شده درمقادیر عملوند S باشد، آنگاه دیوایس مربوطه دیگر در عملوند D وصل می شود.

اگر زمان مورد نظر بیشتر از مقدار زمان تنظیم شده درمقادیر عملوند S باشد، آنگاه دیوایس مربوطه آخر در عملوند D وصل می شود.

قسمت اول و سوم در ارتباط با عملکرد دستورالعمل مقایسه زمانی کاملا بدیهی است. اما قسمت دوم برای انجام برنامه نویسی و گرفتن خروجی از آن برای خواننده ممکن است کمی با مشکل فهم از لحاظ زمانی ایجاد کند، چرا که در این حالت تایمر تنها در مدت زمان یک ثانیه خروجی عملوند مربوطه را وصل نگه می دارد، و این مقدار زمان اصلا مقدار قابل توجیهی در بعضی از امور نمی باشد.

به عنوان مثال بخواهیم جهت آبیاری یک باغ از این دستور استفاده نماییم؛ مدت زمان وصل شیر برقی به مدت یک ثانیه جهت آبیاری شاید در وهله اول اصلا منطقی بنظر نرسد! اما با استفاده از دستورات منطقی برنامه نویسی می توان این مشکل را حل نمود.

در حال حاضر این موضوع اخیر مورد بحث در این مقاله نمی باشد.

هر چند با استفاده از نوشتن دستورات متوالی توسط این روش می توان در ساعات مختلف و به تکرار این عملکرد را پایدار و پیوسته اجرا نمود.

پس حتما هنگام استفاده از دستورالعمل های منطقی و عملکردهای آن ها، از نحوه کارایی دستورات مطلع شویم.

همانطور که در تصویر۱.۲ مشاهده می شود،  دستور TRD بلافاصله بواسطه فلگ M1000 اجرا می شود.

( این فلگ، هنگامی که PLC ران می شود، وصل می شود و وصل خواهد ماند تا لحظه ای که مجدد PLC قطع شود، آنوقت قطع خواهد شد.)

تصویر ۱.۲

از پیش می دانیم که دستور TRD بصورت زیر فراخوانی می شود:

تصویر ۱.۳

از تصویر ۱.۳ هر یک از رجیسترهای متوالی مربوط به زمان، در رجیسترهای متوالی آدرس داده شده به ترتیب جایگذاری می شوند. پس در اینجا از رجیستر D0 تا D6 اشغال می شوند. ( D0 ~ D6 )

از تصویر ۱.۲ همانطور که مشاهده می شود مقادیر دسیمال K11 , K50, K0   همان مقدار زمان ۱۱:۵۰’:۰۰” را نشان می دهند.

به محض فعال شدن فلگ M0  تایمر شروع بکار کرده و سه خروجی که در اینجا معادل سه کنتاکتور هستند مطابق با عملکرد دستور فوق، قطع و وصل می شوند. تصاویر زیر بیان کننده مطالب گفته شده نیز می باشند.

تصویر ۱.۴

تصویر ۱.۵

تصویر ۱.۶

نوشته شده توسط

آقای مهندس شاهین سعید نامقی کارشناس امور اداری و مدیر و مربی برق و دپارتمان اتوماسیون صنعتی