۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

آقای مهندس بهزاد منصوری

کارشناسی برق مخابرات دانشگاه عالی خراسان و کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه عالی خراسان

آقای مهندس مهرداد بیناباجی

کارشناسی برق مخابرات دانشگاه عالی بهار و کارشناسی ارشد قدرت دانشگاه صنعتی سجاد مشهد