۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

خانم شقایق جوانمردی قهدریجانی

دانشجوی حسابداری دانشگاه خوارزمی