۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

انواع جریان برق

اگر در کتاب‌های مرتبط به برق جست و جو کرده باشید حتما با نام جریان AC مواجه شده‌اید، جریان AC و DC دو نوع جریان برق هستند. جریان AC متناوب و جریان DC مستقیم است. منظور از جریان متناوب به این معناست که شار بار الکتریکی

جریان الکتریکی چیست؟

حرکت بارهای الکتریکی تحت عنوان جریان الکتریکی شناخته می‌شود. شکل زیر چنین حرکتی را در سیمی با مقطع A نشان می‌دهد.

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می‌شود. به معنای دیگر جریان الکتریکی به صورت نرخ تغییر بار الکتریکی نسبت به زمان تعریف شده که با نماد I نشان داده می‌شود.