۰۵۱۳۸۹۴۶۱۱۰
مشهد، چهارراه صیاد شیرازی، بین پیروزی ۶۳ و ۶۵ پلاک ۱۸۷

جدول دروس رشته برق صنعتی کاردانش

جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه کاردانش