آزمون عملی

برگزاری آزمون عملی پایان ترم برق صنعتی توسط مـدیریــت خارج از آمـوزشـگاه در فضـــایـی تفریحــی