آقای دکتر مسعودی سلطانی

در مهر ماه سال 1395 از طریق سایت با آموزشگاه آشنا شدند و جهت پروژه های

تحقیقاتی که در دانشگاه لندن به عهده داشتند مهارت های برق صنعتی و PLC را

به صورت خصوصی در آموزشگاه گذراندند .

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مسعودی سلطانی

سال تولد : 1361

سال ثبت نام در آموزشگاه: 1395

شغل: هیئت علمی دانشگاه امپریال لندن