پارک وکیل آباد از تفرجگاه های قدیمی و زیبای مشهد است که در در جنوب غربی مشهد و انتهای بلوار وکیل آباد واقع شده و با بلوار عریض و زیبای وکیل آباد به میدان آزادی مرتبط می شود . وکیل آباد به علت قــدمت خود و قرار گرفتـن در دره ای با صــفا و هـــوای مطبـــوع از دیــر باز مورد توجـــه اهالی شــهر و مسافـــران بوده است . پارک جنگلــی وکیل آباد که درگذشته به نام میــرطراز یا باغ وکیل آباد شناخته می شده، درسال ۱۳۴۸ ش توسط مالک آن ، حسیــــن آقای ملک ، به صورت رسمی وقـــف استفاده عمـوم گردیــد و به شـــهرداری مشهد واگذار شد . پارک وکیـــل آباد مشــهد که از گذشته به عنــوان یکی از نقــــاط خوش آب و هوا شناخته می شده امروز هم مد نظر ساکنین مشهد و همچنین مسافرین تور مشهد قرار گرفته است.

شماره ارتباط تلگرامی: 09155021509