جلسه کمیته

جلسه کمیته آموزشگاههای آزاد برق و الکترونیک و بررسی دو موضوع ارتباط با صنعت و تعیین شهریه های سال 98